Sallisaw, OK Sallisaw KOA
    Rating 2.0, $32 (09-2006) EWS plus
Typical KOA